An Nighean air an Aiseag (Paperback)

  • £7.99
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Only 1 left!

 'S docha direach gur e ceist uine, neo tim, a bha sin: nam biodh barrachd uine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dheanamh 's a choilionadh comhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gradh da-rireabh againn air a cheile, cha bhiodh sinn air dealachadh. B' e samhradh fada teth a bh' ann...chunnaic iad a cheile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a' gabhail greim. Ann an sgriobhadh alainn ealanta tha An Nighean air an Aiseig gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

 

‘Sorry,’ I said to her, trying to stand to one side, and she smiled and said, ‘O, don’t worry – I’ll get by.’

They say it is the things in life that you don’t do that you regret. For Alasdair and Helen, a chance encounter on the ferry from Oban to Mull leads to a lifetime of wondering what might have been.

This vividly evoked novel is a mirage of memories; a tale of love, loss and regret woven around that single, momentous meeting on a ferryboat one summer.

Measures 13 cm x 20 cm.


We Also Recommend